Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce pozwala podmiotom zagranicznym na prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju.

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność jako oddział zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce, po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. W związku z wieloma korzyściami, głównie na gruncie prawa podatkowego, coraz więcej cudzoziemców decyduje się na takie rozwiązanie.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje dwa warianty rejestracji oddziału zagranicznego w Polsce. Zależy to od tego czy przedsiębiorca pochodzi z państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jest on obywatelem UE lub EOG to wówczas zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  może on założyć oddział zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce na takich samych warunkach jak polski obywatel. Natomiast założenie w Polsce oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego znajdującego się poza UE jest możliwe, jeżeli kraj pochodzenia przedsiębiorstwa stosuje zasadę wzajemności, oznaczającą, że w danym państwie również może zostać utworzony oddział spółki polskiej.


Wpis oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie odpowiedniego wniosku. Wniosek o wpis oddziału składamy na urzędowych formularzach wraz z odpowiednimi załącznikami:

1.Formularz KRS-W10– dotyczący podstawowych informacji odnośnie wnioskodawcy, ewentualnych danych pełnomocnika procesowego, siedziby i adresu oddziału w Polsce, przedsiębiorstwa zagranicznego dla którego tworzony jest oddział oraz roku obrotowego.

2.Formularz KRS-WK-dotyczący osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz osób wchodzących w skład organu nadzoru.

3.Formularz KRS-WM– dotyczący przedmiotu działalności oddziału. Przedmiot działalności oddziału musi być zgodny z przedmiotem działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

4.Formularz KRS-WJ– dotyczący osób uprawnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wraz z danymi takiej osoby. Przy zakładaniu oddziału istnieje bowiem obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie reprezentowała spółkę w Polsce, jako, że sam oddział zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce nie jest niezależnym podmiotem prawa. Dodatkowo należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, zgodne z umową lub statutem zagranicznego przedsiębiorstwa oraz zgodne z istniejącymi w państwie przedsiębiorcy przepisami w raz z tłumaczeniem przysięgłym.

5.Odpis umowy spółki, statutu lub innego aktu założycielskiego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

6.Odpis dokumentu potwierdzający wpis do w zagranicznego rejestru jeśli podmiot jest wpisany do takiego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

7.Uchwała przedsiębiorcy zagranicznego o utworzeniu oddziału. Uchwała musi zawierać nazwę oddziału, wskazywać siedzibę oddziału, adres oraz osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w ramach oddziału.

8.Zgoda osoby upoważnionej do reprezentowania oddziału spółki zagranicznej.

9.Kopia opłaty sądowej (350 zł).


Wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na siedzibę oddziału.

Nazwa oddziału zagranicznego, powinna zawierać pełną nazwę przedsiębiorstwa zagranicznego, wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy (np. sp. z o.o.) oraz dodaniem wyrazu- oddział w Polsce.

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce jest niezależną organizacyjnie i finansowo częścią działalności prowadzonej przez cudzoziemca w Polsce. Taki oddział nie posiada jednak osobowości prawnej. Oznacza to, że wszelkie czynności prowadzone w oddziale jak np. nabycie mienia czy zawieranie umów są dokonywane w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa macierzystego. Mimo braku osobowości prawnej, oddział ma obowiązek prowadzenia odrębnej rachunkowości dla oddziału. Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych jedynie od tych dochodów, które osiągnął na terenie Polski.

 

Czytaj więcej:

1. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
3. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.
4. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
6. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY 
7. ZAKUP CZYSTEJ GOTOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ