Uwaga! Od 1 czerwca przy zmianie wpisu w rejestrze związanego ze zmianą udziałowców bądż przy rejestracji społki z o.o. należy do wniosku dołączyć oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem.

Od 1 czerwca 2017 r. zaczął obowiązywać nowy art. 19c ustawy o KRS, zgodnie z którym:
1. We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy spólka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
2. W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomcudzoości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kim jest cudzoziemiec?

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:
1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w powyższych punktach.

Zgodnie z powyższym od 1 czerwca 2017 r. ustawodawca nakłada na nas obowiązek złożenia oświadczenia, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a jeśli jest – to, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy zatem należy złożyć oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem ?

1. Przy okazji składania wniosku o wpis do rejestru spółki z o.o,
2. Przy okazji składania wniosku o wpis zmian do rejestru, związanego ze zmianą wspólników w spółce z o.o.

W pierwszym przypadku przy rejestracji spółki w sposób tradycyjny lub w systemie s24 należy dołączyć owe oświadczenie. Obecnie system s24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia, w związku z tym można je dołączyć, jako dokument zewnętrzny. W przeciwnym wypadku Sąd wezwie spółkę do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie oświadczenia w przeciągu 7 dni pod rygorem oddalenia wniosku.
W drugim przypadku należy pamiętać, że w momencie składania wniosku o wpis zmian, dotyczącego nabycia udziałów w spółce z o.o., oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem również należy dołączyć.

Uwaga!

W związku z powyższym zaczął obowiązywać nowy formularz KRS-z3, uzupełniony o informacje dotyczące tego, czy spółka jest cudzoziemcem.

Czytaj więcej:

1. PROFIL ZAUFANY ePUAP PRZY ZAKŁADANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. ZAKAZANE KODY PKD W SPÓŁCE Z O.O.
3. WNIOSEK O PRZYŚPIESZENIE ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.
4. ZMIANA DANYCH W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. REJESTRACJA SPÓŁKI Z.O.O PRZEZ INTERNET
6. SKUTECZOŚĆ ZMIAN W SPÓŁCE Z O.O.- WPIS KONSTYTUTYWNY A WPIS OBLIGATORYJNY