Wpłata na konto spółki z o.o. – krótki poradnik przedsiębiorcy


12 maja 2019
Banknoty
Niektórych zobowiązań spółki nie uregulujesz gotówką. Warto wiedzieć więc, jak wpłacać pieniądze na firmowe konto.

Słowem wstępu

Prowadzenie spraw spółki wiąże się między innymi z dokonywaniem transakcji finansowych. Często zdarza się, że aby takie operacje przeprowadzić, trzeba zasilić firmowy rachunek. Niestety, nie oznacza to, że na rachunek spółki można po prostu przelać pieniądze tak, jak w przypadku np. konta osobistego. Każda wpłata na konto spółki z o.o. musi być powiązana z określonym tytułem prawnym. Jak więc przedsiębiorcy powinni wpłacać pieniądze zgodnie z prawem?

Wpłata kapitału zakładowego na konto spółki

Zakładając spółkę, jej udziałowcy zobowiązują się do wniesienia kapitału zakładowego, który pozwala spółce działać. Jego minimalna wysokość, zgodnie z treścią art. 154 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wynosi 5000 złotych. Wspólnicy mają obowiązek wnieść swoje wkłady (w formie pieniężnej lub niepieniężnej) proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Musi to nastąpić przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki, gdyż należy do niego dołączyć oświadczenie wspólników o pokryciu kapitału zakładowego.

Z jednej strony można tego dokonać, oddając do dyspozycji zarządu wkłady gotówkowe lub aporty. Z drugiej strony, jeśli wspólnikom zależy na dostępności tych wkładów na firmowym koncie, można je wnieść w drodze przelewu. Jest to jednak operacja o tyle paradoksalna, że aby założyć rachunek bankowy dla spółki, należy przedstawić instytucji bankowej wydruk z KRS. Ten z kolei, co oczywiste, można pobrać dopiero po rejestracji spółki, a więc i po złożeniu oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego.

Jak więc należy postąpić w tej sytuacji? Należy najpierw wnieść wkłady gotówkowe do dyspozycji zarządu za pokwitowaniem, a następnie złożyć do KRS wniosek wraz z oświadczeniem o wniesieniu kapitału. Gdy spółka zostanie zarejestrowana, można będzie zarejestrować konto firmowe i wpłacić kapitał na nowo-otwarty rachunek.

Wpłata na konto spółki z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego

Dodatkowe wpłaty na rachunek spółki można wnosić w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Aby mogło to nastąpić zgodnie z przepisami prawa, przed dokonaniem takiej wpłaty należy odpowiednio zmienić treść umowy spółki. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, gdy na etapie zakładania spółki w jej umowie zawarto zapis o maksymalnej wysokości kapitału zakładowego. Należy też wtedy wskazać termin, w którym podwyższenie kapitału będzie możliwe bez konieczności zmieniania umowy spółki.

Zmiany w umowie spółki, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego, należy wprowadzać w wyniku uchwał zgromadzenia wspólników. Co do zasady, ich zatwierdzenie wymaga 2/3 głosów (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej) i następnie potwierdzenia w drodze aktu notarialnego. Zmiany trzeba zgłosić do KRS w terminie 6 miesięcy, a także opłacić PCC (PCC-3 w wysokości 5%) w terminie 14 dni od dokonania zmian.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przy wykorzystaniu kapitału zapasowego spółki lub jej funduszy rezerwowych. W takiej operacji uczestniczyć muszą wszyscy udziałowcy, co proporcjonalnie zwiększa wartość ich udziałów. Innym rozwiązaniem jest wniesienie dodatkowych wkładów przez dotychczasowych, lub nowych udziałowców.

W obu przypadkach, zarząd ma obowiązek zgłosić fakt podwyższenia kapitału zakładowego do KRS, doręczając uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz oświadczenie członków zarządu o pokryciu wkładów na podwyższony kapitał zakładowy. 

Dopłaty do kapitału zakładowego

Gdy spółka znajdzie się w kłopotliwej sytuacji finansowej, można dokonać dopłaty do kapitału zakładowego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pozwala na to umowa spółki. Dlatego najlepiej zawrzeć taką możliwość w umowie spółki podczas jej zakładania. W przeciwnym razie zwykła uchwała zgromadzenia wspólników nie wystarczy i w tym celu konieczna będzie zmiana w umowie spółki. Ponadto, taka zmiana wymaga całkowitej jednomyślności wśród wspólników, bo zwiększa ona zakres ich świadczeń.

Wspólnicy mogą dopłacać do kapitału jedynie w granicach liczbowo oznaczonej wysokości swoich udziałów i dopłaty te muszą być uiszczane proporcjonalnie przez wszystkich udziałowców.
Zasadnicza różnica względem podwyższenia kapitału zakładowego jest taka, że dopłaty mogą zostać wspólnikom zwrócone. Od takiej formy „zastrzyku finansowego” należy natomiast również opłacić PCC-3, także w wymiarze 5%, w 14-dniowym terminie.

Pożyczka

Art. 720 KC pozwala wspólnikom na udzielenie spółce pożyczki. Musi ona być oprocentowana – inaczej spółka uzyska dochód równoważny odsetkom należnym z tytułu komercyjnej pożyczki, co podlega opodatkowaniu. Pożyczkodawcą może być, co do zasady, każdy jej udziałowiec. Jeśli jest to natomiast wspólnik będący zarazem członkiem zarządu, spółkę musi w tej czynności reprezentować pełnomocnik. Obecność tak powołanego pełnomocnika pozwala natomiast uniknąć obowiązku notarialnego, dzięki czemu umowę pożyczki można zawrzeć bez aktu notarialnego. 


Warto pamiętać, że nadmierne finansowanie działalności spółki z pożyczek może prowadzić do ryzykownych sytuacji, gdyż zobowiązania spółki mogą łatwo wykroczyć poza zakres odpowiedzialności wspólników. Tym samym spółka może znaleźć się w stanie niewypłacalności. Taką formę finansowania spółki określa się mianem „cienkiej kapitalizacji”. Z drugiej strony, takie działanie pozwala znacząco zmniejszyć zobowiązania podatkowe podmiotu. Pożyczki nie stwarzają bowiem obowiązku zapłaty PCC

Podsumowanie

W przypadku, gdy działalność spółki przynosi stabilne dochody, dofinansowanie firmowego rachunku za pomocą pożyczki jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. W innych przypadkach warto jednak wprowadzić do umowy spółki zapisy o możliwości podwyższania i dopłacania do kapitału zakładowego, aby uniknąć ryzykownych sytuacji. Należy jednak pamiętać, że każda wpłata na konto spółki z o.o., która wpływa na kapitał zakładowy, podlega opodatkowaniu.

Chcesz szybko i bezproblemowo zarejestrować spółkę? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci załatwić wszelkie formalności!